top of page

Thông tin liên hệ

Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm và các bài báo đã và đang xuất bản. 

Director/Manager: Amy Ngoc

​Email: amyngoc@rocketmail.com

           truherbsusa2009@yahoo.com 

Phone: (916) 230-6172  

Manager/Owner:  Lai Ha

Phone: (404) 953-8999

Marketing:  

 

Thanks for submitting!

bottom of page